ใส่ราคาแบบเงื่อนไข IFให้ Dynamic Components ที่เลือกขนาดได้

:

ใส่ราคาแบบมีเงื่อนไข IF ให้ Dynamic Components ที่เลือกขนาดได้ เนื่องจาก Dynamic Components ที่สร้างให้สามารถเลือกขนาดได้นั้น จะไม่สามารถใส่ขนาดแบบตายตัวต่อ ...